X
تبلیغات
رایتل

تارنمای رسمی دکتر شهرام قبادی

ارزیابی کار و زمان

ارزیابی کار و زمان ثبت سیستماتیک وقایع (در قالب جداول) و راه های موجود و پیشنهاد شده برای انجام کار و مقایسه آن ها با معیارهای اقتصادی. بعبارتی دیگر، ارزیابی کار و زمان شامل مجموعه تکنیک هایی برای بررسی، ثبت و مطالعه عملکرد جاری و بهبود و توسعه آن است. ارزیابی کار و زمان مطالعه و ارزیابی سیستماتیک کار را در بر میگیرد. اهداف و مراحل آنرا می توان در 5 بند خلاصه کرد: بوجود آوردن روش بهتر انجام کار، پیاده کردن روش بهتر انجام کار، تعیین زمان لازم برای انجام آن کار،کمک در آموزش مطلوب پرسنل، هماهنگی با سیستمهای پرداخت حقوق و دستمزد.ارزیابی کار و زمان را به دو قسمت تقسیم میگردد: مطالعه کار و مطالعه زمان

مطالعه کار یا روشها، تجزیه و تحلیل عملیات یک فرایند تولیدی و ساده نمودن آن است و هدف از این کار بهبود یا افزایش کارایی در فرآیند تولیدی است. در مطالعه کار یا روشها با دو مساله طرح روش جدید در ایستگاههای کاری جدید و طرح روش بهتر در ایستگاههای کاری موجود روبرو هستیم. زمان سنجی کاربرد تکنیک هائی است که به منظور تعیین زمان استاندارد انجام کار توسط یک کارگر واجد شرایط که کار مشخصی را در سطح کار آئی مشخصی انجام می دهد. با مطالعات زمان سنجی می توان مقدار کاری را که یک نفر یا یک ماشین در روز انجام می دهد را محاسبه کرد و مشخص نمود که چه نسبتی از نیروی کار یک شخص یا ظرفیت یک ماشین بکار گرفته می شود

.

منابع قابل دانلود درس 

ارزیابی کار و زمان، تالیف دکتر علیرضا علی احمدی، انتشارات دانشگاه علم و صنعت


جزوات کلاسی

مجموعه اول جزوه کلاسی-بهره وری

مجموعه دوم جزوه کلاسی-مطالعه روش

مجموعه سوم جزوه کلاسی-مطالعه روش

مجموعه چهارم جزوه کلاسی-مطالعه روش

مجموعه پنجم جزوه کلاسی-بهبود روش

مجموعه ششم جزوه کلاسی-زمانسنجی به روش stopwatch

مجموعه هفتم جزوه کلاسی-بالانس خط

مجموعه هشتم جزوه کلاسی-زمانسنجی به روش MOST


پروژه کلاسی 

دستورالعمل انجام پروژه

نمونه پروژه اول

نمونه پروژه دوم

نمونه پروژه سوم

توجه: از همه دانشجویان محترم  این درس تقاضا میشود به دلیل اطلاعات محرمانه دانش فنی تولیدی موجود در نمونه پروژه ها  از تکثیر آنان به هر نحو  اکیدا خودداری نمایند.