X
تبلیغات
زولا

تارنمای رسمی دکتر شهرام قبادی

مدیریت پروژه (ارشدصنایع)

مدیریت‌پروژه (project management)، برنامه‌ریزی و هدایت پروژه در چهارچوب زمان، هزینه و کیفیت مشخص به‌ سوی ایجاد نتایج مشخص‌ آن است. مدیریت‌پروژه فعالیت‌های برنامه‌ریزی، سازماندهی، نظارت بر اجرا و هدایت اجرا را در بر می‌گیرد و سعی ‌دارد تا با استفاده‌ درست از منابع، نتایج مشخص و موردانتظار را با هزینه‌ توافق‌شده‌ قبلی در موعد درست خود تحویل ‌دهد. به بیان دیگر مدیریت پروژه بکارگیری دانش، مهارت ها، ابزار و تکنیکهای لازم در اداره جریان اجرای فعالیت ها، به منظور رفع نیازها و انتظارات متولیان از اجرای پروژه است. مدیریت‌ پروژه مجموعه مهارتها، ابزارها و فرایندهای مدیریتی برای برنامه‌ریزی و هدایت پروژه به سوی اهداف موردنظر است. این اهداف بر پایه‌ رضایت‌مندی کارفرما و توجه به سه ‌عامل زمان، کیفیت و هزینه استوارند.جهت آشنایی بیشتر با این درس، سرفصل آنرا در لینک زیر دانلود نمایید.

سرفصل درس مدیریت پروژه


مراجع

استاندراد مدیریت پروژه PMBOK

رویکرد نظام مند مدیریت پروژه، تالیف کرزنر، انتشارات وایلی 

هندبوک مدیریت پروژه، تالیف کاستر، اتشارات اشپرینگر

استاندارد مدیریت پروژه Prince2

استاندارد مدیریت پروژه ISO 21500

استاندارد مدیریت کیفیت پروژه ISO 10006

استاندارد مدیریت کیفیت ISO 9001

استاندارد مدیریت ریسک ISO 31000

 الحاقیه ساخت استاندراد مدیریت پروژه PMBOK

الحاقیه ساخت استاندارد مدیریت پروژه PMBOK - ویرایش 2016


مجموعه جزوات کلاسی

جروات کلاس در لینک های ذیل با ارئه گذرواژه قابل دسترسی است.

مجموعه اول جزوه کلاسی
مجموعه دوم جزوه کلاسی

مجموعه سوم جزوه کلاسی

مجموعه چهارم جزوه کلاسی

مجموعه پنجم جزوه کلاسی

مجموعه ششم جزوه کلاسی


 تدوین مقاله

دستورالعمل تدوین مقاله همراه با راهنمای تفصیلی تدوین یک  مقاله علمی  پژوهشی در لینک ذیل با ارئه گذرواژه قابل دسترسی است.

دستورالعمل تدوین مقاله